Vedtekter

Vedtekter for Norsk Landbruksjournalistlag (NLJ)

Vedtatt på
Årsmøtet 25.02 1970
Med endringer av
26.03.1981
10.01.1983
29.03.199
20.03.1997

og 27.02.2024


§ 1 Formål
NLJ er en selvstendig nasjonal organisasjon. Laget har som formål å øke medlemmenes kunnskaper om landbruksfaglige og journalistiske spørsmål.

NLJ er tilsuttet International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ) og deltar som medlem her i arbeidet for å fremme det internasjonale samarbeidet mellom landbruksjournalister.

 

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer av NLJ opptas personer som har journalistikk eller annen form for informasjon innen jordbruk, matproduksjon, skogbruk, hagebruk, naturforvaltning, bygdeturisme og omsetning av mat og drikke som en vesentlig del av sitt yrke. Søknad om medlemskap sendes skriftlig til Styret og avgjøres av dette.
Styrets vedtak kan ankes inn for Årsmøtet.

 

§ 3 Medlemskontingent
Kontingent til laget fastsettes hvert år av Årsmøtet. Ved fastsetting av kontingentens størrelse tas bl.a. hensyn til gjeldende kontingent til den internasjonale organisasjonen (IFAJ).

 

§ 4 Styret
Styret består av 5 medlemmer.
Lederen velges for ett år av gangen og kan bare gjenvelges tre ganger eter hverandre, men mindre særlige grunner taler for ytterligere gjenvalg.

De fire øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at to styremedlemmer står på valg hvert år, første gang ved loddtrekning.

For Styret velges to varamenn for ett år.

Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.
Beslutninger gjøres ved vanlig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 

Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med vedtektene og har myndighet til å gjre vedtak i saker som det ikke er særskilt behov for å legge fram på medlemsmøte eller på årsmøte til avgjørelse. Styret er ansvarlig overfor Årsmøtet for sine disposisjoner. Laget er forpliktet ved lederen og ett styremedlems underskrift.

 

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er laget øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av Styret. Innkallingen skal skje med minst to ukers skriftlig varsel til medlemmene. Saker som medlemmene ønsker behandlet på Årsmøtet, må være fremmet skriftlig til Styret fire uker før årsmøtet.

 

Med innkallingen skal følge:
1. Årsberetning, regnskap og budsjettforslag.
2. Eventuelle dokumenter i forbindelse med saker som skal behandles.
Det ordinære Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
4. Valg av to representanter til åkontrollere stemmesedler
5. Årsmelding
6. Revidert regnskap per 31. desember (regnskapsår 1.1.-31.12)
7. Fastsetting av kontingent
8. Valg
a. Leder, styremedlemmer og varamedlem til Styret. Jfr. § 4. Den til enhver tid sittende leder er å betrakte som lagets representant til IFAJs eksekutivkomite med nestlederen som vararepresentant, så fremt Årsmøtet ikke gjør annen bestemmelse.
b. Revisor m/ varamann for regnskapsåret. Avgående kasserer kan ikke velges som revisor eller varamann.
c. Valgkomite på 3 medlemmer.
d. Representanter med varamenn til IFAJs delegatforsamling i samsvar med vedtektene i IFAJ. Funksjonstiden for disse er ett år.
e. Eventuelle andre komiteer.
9. Ta stilling til innsendte saker.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett frammøte. Vanlige årsmøtesaker avgjøres med vanlig stemmeflertall.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når Styret finner det påkrevd, eller dersom minst halvparten av medlemmene krever det. Innkalling med sakliste skjer skriftlig med minst 1 – en – ukes varsel. På ekstraordinært årsmøte kan ikke behandles andre saker enn de som er ført opp i saklisten.

 

§ 6 Oppløsning av laget
Forslag om oppløsning av laget kan framsettes av Styret, eller av en gruppe som representerer 1/3 av medlemmene. Saken behandles på ordinært årsmøte og trenger 2/3 flertall av lagets totale medlemstall. I tilfelle oppløsning vedtas, avgjør årsmøtet med vanlig flertall hvordan NLJs eventuelle bakkonti og andre eiendeler skal disponeres.

 

§ 7 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. Forslag om vedtekstendringer må være innsendt gjennom Styret senest en måned før årsmøte. 

Legg igjen en kommentar